Нов Употребяван
 
EUR /без ДДС/
 
 
 
 
 
 

  Когато Опцията за изкупуване не се прилага, ДДС е дължим към момента на доставката.
  Опцията за изкупуване е дължима след погасяване на последната вноска на лизинговия договор.