Лизинг на машини и оборудване


Пиреос Лизинг финансира български юридически лица, работещи в различни отрасли на икономиката за закупуване на фабрично нови и употребявани машини, оборудване и съоръжения при условията на финансов лизинг.

Основни видове машини, съоръжения и оборудване, предмет на финансиране:

  • Производствени машини, съоръжения, оборудване и поточни линии;
  • Опаковъчни машини;
  • Печатни машини и машини за полиграфическа индустрия;
  • Строителни машини и оборудване;
  • Селскостопански машини и оборудване;
  • Дървообработващи машини;
  • Металообработващи машини;
  • Медицински машини и оборудване;
  • IT оборудване;
Общи условия за финансов лизинг на машини и оборудване:

Лизингополучател:                          
Български юридически лица и чуждестранни фирми опериращи на Българския пазар
Валута на финансиране:Евро
Плащане на ДДС:По желание, клиентът може да избере вариант с плащане на ДДС при доставка на актива или вариант с ежемесечно плащане на ДДС през периода на лизинговия договор
Минимално авансово плащане:20% от покупната цена за фабрично нови машини и оборудване и 30% за употребявани машини и оборудване, дължимо при подписване на лизинговия договор
Годишна лихва:Плаваща лихва, на база BLIR плюс надбавка. В случай на промяна през периода на лизинга, погасителният план се актуализира в съответствие с тази промяна.
Такса за обслужване:Еднократна, дължима при подписване на лизинговия договор.
Срок на финансиране:От 12 до 60 месеца за фабрично нови машини и оборудване и от 12 до 48 месеца за употребявани машини и оборудване
Лизингови вноски:Анюитетни, платими ежемесечно, тримесечно или сезонни
Стандартни обезпечения:Лизингодателят остава собственик на лизинговия актив до пълното изплащане.
Нотариална заверка на договора за лизинга.
Пълна имуществена застраховка на актива, за периода на лизинга.
Срок за отговор:Стандартният срок за разглеждане на искания за лизинг е до 2 работни дни от деня на получаване на пълният комплект необходими документи.

 
Продукти