Лизинг на лeки автомобили


Пиреос Лизинг финансира български физически и юридически лица, за закупуване на нови и употребявани леки автомобили при условията на финансов лизинг.
Общи условия за финансов лизинг на леки автомобили:
       
Лизингополучател:                                                                                 
Български юридически лица и чуждестранни фирми опериращи на Българския пазар.
Валута на финансиране:Евро
Плащане на ДДС:По желание, клиентът може да избере вариант с плащане на ДДС при доставка на актива или вариант с ежемесечно плащане на ДДС през периода на лизинговия договор.
Минимално авансово плащане:20% от покупната цена за фабрично нови леки автомобили и 30% за употребявани автомобили, дължимо при подписване на лизинговия договор
Годишна лихва:Плаваща лихва, на база BLIR плюс надбавка. В случай на промяна през периода на лизинга, погасителният план се актуализира в съответствие с тази промяна.
Такса за обслужване:Еднократна, дължима при подписване на лизинговия договор.
Срок на финансиране:От 12 до 60 месеца за фабрично нови леки автомобили и от 12 до 48 месеца за употребявани автомобили.
Лизингови вноски:Анюитетни, платими ежемесечно, тримесечно или сезонни
Стандартни обезпечения:Лизингодателят остава собственик на лизинговия актив до пълното изплащане.
Нотариална заверка на договора за лизинг.
Пълна имуществена застраховка на актива, за периода на лизинга.
Срок за отговор:Стандартният срок за разглеждане на искания за лизинг е до 2 работни дни от деня на получаване на пълния комплект необходими документи.
 
Продукти