Лизинг на превозни средства


Пиреос Лизинг финансира български юридически лица, работещи в различни отрасли на икономиката за закупуване на фабрично нови и употребявани превозни средства при условията на финансов лизинг.

Основни видове превозни средства, предмет на финансиране:

  • Ванове;
  • Микробуси;
  • Kамиони;
  • Самосвали;
  • Автобуси
  • Ремаркета, влекачи и полуремаркета;
Общи условия за финансов лизинг на превозни средства:

Лизингополучател:                                                                                 
Български юридически лица и чуждестранни фирми опериращи на Българския пазар.
Валута на финансиране:Евро
Плащане на ДДС:По желание, клиентът може да избере вариант с плащане на ДДС при доставка на актива или вариант с ежемесечно плащане на ДДС през периода на лизинговия договор.
Минимално авансово плащане:20% от покупната цена за фабрично нови превозни средства и 30% за употребявани превозни средства, дължимо при подписване на лизинговия договор.
Годишна лихва:Плаваща лихва, на база BLIR плюс надбавка. В случай на промяна през периода на лизинга, погасителният план се актуализира в съответствие с тази промяна.
Такса за обслужване:Еднократна, дължима при подписване на лизинговия договор.
Срок на финансиране:От 12 до 60 месеца за фабрично нови превозни средства и от 12 до 48 месеца за употребявани
Лизингови вноски:Анюитетни, платими ежемесечно, тримесечно или сезонни
Стандартни обезпечения:Лизингодателят остава собственик на лизинговия актив до пълното изплащане.
Нотариална заверка на договора за лизинг.
Пълна имуществена застраховка на актива, за периода на лизинга.
Срок за отговор:Стандартният срок за разглеждане на искания за лизинг е до 2 работни дни от деня на получаване на пълния комплект необходими документи.

 
Продукти