Въпроси и Отговори
Често задавани въпроси

Кой може да кандидатства за лизинг?

За лизинг могат да кандидатстват, както физически така и юридически лица.

Какво може да вземете на лизинг?

Активи като:

  • Леки автомобили
  • Други превозни средства
  • Недвижими имоти
  • Машини и оборудване
Какво трябва да направите, за да станете клиент на Пиреос Лизинг?

Обадете ни се на тел: 02/492 08 02;
Посетете ни на адрес бул. Цариградско шосе 127А; 
Изпратете имейл на info@piraeusleasing.bg
Потърсите информация в най-близкия клон на Банка Пиреос

Каква е продължителността на лизинговия договор?

Максималният период за нови активи е до 60 месеца (5 години), а  за употребявани до 48 месеца(4 години).

Какво представлява понятието Обратен лизинг?

Финансов инструмент, при който клиента продава на лизинговата компания собствен актив по пазарна цена или по експертна оценка изготвена от лицензиран оценител за недвижимо имущество и оборудване. Това е двустранно споразумение между продавача на актива (лизингоискателя) и лизинговата компания (лизингодателя).

Какво се случва при изтичане на лизинговия договор?

При изтичане на лизинговия договор собствеността на актива се прехвърля на името на лизингоискателя

Има ли възможност за придобиване на собственост върху лизинговия обект преди изтичане на лизинговия договор?

При желание от страна на клиента  договора за лизинг може да бъде предсрочно прекратен и последния да придобие собственост върху лизинговия обект.

Какво трябва да направите в случай на инцидент с актива?

Лизингоискателят е персонално отговорен за застрахователното покритие на актива. При злополука Пиреос Лизинг и застрахователната компания трябва своевременно да бъдат информирани.

Кой плаща глобите и таксите на лизингованите вещи?

През целия период на лизинг, лизингоискателя плаща всички глоби и такси на лизингованите вещи.

Възможно ли е повторно отдаване на лизинг(сублизинг) на актива на трета страна?

Възможно е след писмено съгласие от страна на Пиреос Лизинг.

Какво се случва с ДДС при финансовия лизинг?

Съгласно ДДС законодателството в сила от 01.01.2007, съществуват 2 варианта на лизингови договори, в зависимост от желанието на клиента за прехвърляне на собствеността на лизинговия актив, както следва:

  • Вариант I – Плащане на цялото ДДС на автомобила в началото, при уговорено прехвърляне на собствеността:
  • Вариант II – Разсрочване на ДДС, което се изплаща през целият период на лизинга, когато за прехвърлянето на собствеността има само опция

Какво е тримесечен EURIBOR?

EURIBOR е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро.

Какво е BLIR?

Oсновен лихвен процент на Пиреос Лизинг България ЕАД

Какво представлява първоначалната вноска?

Първоначалната вноска е част от покупната цена на актива заплащана от клиента при подписване на договора за лизинг.

Заплаща ли клиентът такса лизинг по обслужване на лизинговата сделка?

Клиентът заплаща еднократнo такса лизинг като процент от покупната цена на актива при подписване на лизинговия договор.

Кой извършва застраховката?

Пиреос Засрахователен Брокер извършва застраховката за целия период на лизинга, тя може да бъде платена наведнъж или да се разсрочи.

Как ще получавам фактурите, по които ще плащам месечните си вноски?

На имейл info@piraeusleasing.bg може да изпратите информация за името на лизингополучателя и адреса, на който искате да получите фактурата.
Моля, отваряйте всеки имейл получен от NOTIFY@EFAKTURA.BG за да може да направите регистрация в www.efaktura.bg

Какво представлява междинната лихва, кога се начислява тя?

Лизингополучателят плаща междинна лихва за периода: деня на плащане на покупната цена на Лизингованата вещ от Лизингодателя към Доставчика до началото на Лизинговия период.